Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nerve-cell /'nɜ:vsel/  

  • Danh từ
    tế bào thần kinh