Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Neptune /'neptju:n/  

  • Danh từ
    sao Hải vương