Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều nemesises)
    sự trừng phạt đích đáng không tránh khỏi
    meet one's nemesis
    bị trừng phạt đích đáng không tránh khỏi được