Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

negligently /'neglidʒəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] cẩu thả;[một cách] chểnh mảng