Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

needlessly /'ni:dlisli/  

  • Phó từ
    [một cách] không cần thiết