Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

needle-shaped /'ni:dlʃeipt/  

  • Tính từ
    hình kim