Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

needle-bearing /'ni:dlbeəriɳ/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật) ổ kim