Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

needle-bath /'ni:dlbɑ:θ/  

  • Danh từ
    sự tắm bằng tia nước thật nhỏ
    hương sen tia nước thật nhỏ