Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

needle game /'ni:dl'geim/  

  • Danh từ
    trò chơi cay cú; cuộc đấu cay cú