Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

neckcloth /'nekklɔθ/  

  • Danh từ
    ca vát
    khăn quàng cổ