Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

neck-mould /'nekmould/  

  • Danh từ
    (kiến trúc) đường chỉ viền quanh đầu cột