Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

neck-collar /'nekkɔlə/  

  • Danh từ
    cổ cồn
    vòng cổ (chó, ngựa...)