Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

neat-handed /'ni:t hændid/  

  • Tính từ
    khéo tay, khéo léo