Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

near-silk /'niəsilk/  

  • Danh từ
    tơ nhân tạo