Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

near-sightedness /,niə'saitidnis/  

  • Danh từ
    tật cận thị