Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (dùng tạo tính từ ghép)
  gần, hầu như
  hầu như hoàn hảo
  gần thẳng đứng

  * Các từ tương tự:
  near by, near miss, Near money, near-, near-sighted, near-sightedness, near-silk