Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự gần trúng đích (ném bom...)