Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    gần, ở gần
    bãi biển ở gần ngay đây