Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    công nhân không có tay nghề (làm trong ngành xây dựng)