Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] hư, [một cách] hư đốn
    [một cách] choáng váng