Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nature trail /'neit∫ətreil/  

  • Danh từ
    con đường ven theo một vùng có giới tự nhiên phong phú