Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nature study /'neit∫əstʌdi/  

  • Danh từ
    sự nghiên cứu giới tự nhiên (ở nhà trường)