Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nativity /nə'tivəti/  

 • Danh từ
  the Nativity
  sự giáng sinh của Chúa Giê-xu
  Nativity
  tranh giáng sinh

  * Các từ tương tự:
  Nativity play