Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

national assistance /'næ∫nəl 'əsistəns/  

  • Danh từ
    (cũ)
    tiền trợ cấp của chính phủ (cho người nghèo), (bây giờ gọi là supplementary benefit)