Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

national anthem /'næ∫nəl æ'nθəm/  

  • Danh từ
    quốc ca