Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nation-wide /,nei∫n'waid/  

 • Tính từ, Phó từ
  toàn quốc
  a nation-wide campaign
  một chiến dịch toàn quốc
  the police are looking for him nation-wide
  cảnh sát truy lùng nó trên toàn quốc