Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

natality /'nei'tæliti/  

  • Danh từ
    tỷ lệ sinh đẻ