Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

narrowness /'nærəʊnis/  

  • Danh từ
    sự hẹp, sự hạn hẹp
    tính hẹp hòi