Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

narrow-mindedness /'nærəʊ'maindidnis/  

  • Danh từ
    tính hẹp hòi