Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

narrow-mindedly /'nærəʊ'maindidli/  

  • Phó từ
    [một cách] hẹp hòi