Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

name-part /'neimpɑ:t/  

  • Danh từ
    vai chính (mà tên được lấy đặt cho vở kịch)
    he's got the name-part in Hamlet
    nó được phân vai chính trong vở Ham-lét