Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • người phô trương thanh thế bằng cách tự nhận là mình quen biết với những nhân vật nổi danh