Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

name-drop /'neimdrɒp/  

  • Động từ
    nêu tên những người có danh tiếng mà mình khoe là quen biết để lòe người

    * Các từ tương tự:
    name-dropper, name-dropping