Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

name-calling /'neimkɔ:liɳ/  

  • Danh từ
    sự chửi rủa, sự réo tên ra mà chửi