Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    làm ra một cách cập rập/vội vàng/được chăng hay chớ