Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nail-file /'neilfail/  

  • Danh từ
    cái giũa móng tay