Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nail-brush /'neilbrʌ∫/  

  • Danh từ
    bàn chải móng tay