Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nail-biting /'neil baitiɳ/  

  • Danh từ
    sự cắn móng tay
    sự bồn chồn, sự bực dọc