Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nail drawer /'neil'drɔ:ə/  

  • Danh từ
    kìm nhổ đinh