Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hay mè nheo; khá mè nheo