Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người hay mè nheo, người hay rầy la