Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nadiral /'neidiərəl/  

  • Tính từ
    (thiên văn học) (thuộc) thiên đế
    (thuộc) điểm thấp nhất