Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    mờ, không rõ (hình trên TV…)
    mụ mẫm (vì bệnh, vì rượu…)