Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mõm (chó, cáo…)
  cái rọ bịt mõm (chó, ngựa)
  họng súng
  Động từ
  bịt rọ vào mõm (chó, ngựa)
  (bóng, xấu) khoá miệng
  lên án chính phủ khoá miệng báo chí

  * Các từ tương tự:
  muzzle velocity, muzzle-loader, muzzle-sight