Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người lai; người lai ba đời