Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mustang /'mʌstæŋ/  

  • Danh từ
    (động vật)
    ngựa hoang thảo nguyên (ở Bắc Mỹ)