Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mustachio /mʌs'tɑ:∫iəʊ/  

  • Danh từ
    ria rậm và dài