Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mustache /'mʌstæ∫/  

  • Danh từ
    (Mỹ)
    như moustache