Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

musically /'mju:zikli/  

  • Phó từ
    về nhạc, về âm nhạc, trong âm nhạc
    musically gifted
    có khiếu về nhạc
    [một cách] du dương, [một cách] êm tai