Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

musical chairs /,mju:zikl 't∫eəz/  

  • Danh từ
    trò chơi giành ghế theo nhạc